หลักการใช้ Future Simple Tense
  • ใช้กับการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปกติจะมีคำแสงอนาคต กำกับอยู่ด้วย เช่น
soon, shortly, tomorrow, tonight, next week, next month, next year, in a few minutes, a month from now
f63.gif


  • 1a.gif1 ประโยค Future Simple Tense เชิงบอกเล่า
โครงสร้าง : Subject + will, shall + verb 1
( ประธาน + will , shall + กริยาช่อง 1 )
ตัวอย่าง :
1. I shall go to Chiang mai tomorrow.( ฉันจะไปเชียงใหม่วันพรุ่งนี้ )
2. She will study Spanish next week. ( หล่อนจะเรียนภาษาสเปนสัปดาห์หน้า )
hime-ribon.gif

  • 1a.gif2 ประโยค Future Simple Tense เชิงปฏิเสธ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Future Simple Tense ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธให้เติม not หลัง will หรือ shall ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง : Subject + will, shall + not + verb 1
( ประธาน + will , shall + not + กริยาช่อง 1 )
ตัวอย่าง :
1. I shall not ( shan’t ) go to Chiang mai tomorrow. ( ฉันจะไม่ไปเชียงใหม่วันพรุ่งนี้ )
2. She will not ( won’t ) study Spanish next week. ( หล่อนจะไม่เรียนภาษาสเปนสัปดาห์หน้า )hime-tiara.gif


  • 1a.gif3 ประโยค Future Simple Tense เชิงเชิงคำถามและการตอบ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Future Simple Tense ให้มีความหมาย เชิงคำถามให้นำ will หรือ shall มาวางไว้หน้าประโยค และตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง : Will,Shall + Subject + verb 1 ?
( Will, Shall + ประธาน + กริยาช่อง 1 ? )
ตัวอย่าง :
1. Shall you go to Chiang mai tomorrow ? ( คุณจะไปเชียงใหม่วันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่ )
  • Yes, I shall. ( ใช่ฉันจะไป )
  • No, I shan’t. ( ไม่ฉันจะไม่ไป )
2. Will she study Spanish next week ? ( หล่อนจะเรียนภาษาสเปนสัปดาห์หน้าใช่หรือไม่ )
  • - Yes, she will. ( ใช่หล่อนจะเรียน )
  • - No, she won’t. ( ไม่หล่อนจะไม่เรียน )จุดประสงค์
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างประโยค Future Simple Tense
2.สามารถนำประโยค Future Simple Tense ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. สามารถจำแนกแตกต่าง ของประโยค บอกเล่า ปฏิเสธและ คำถาม